Ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Usługodawca informuje, że:
Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest:
Klima-Kar Renata Karpińska
ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 129
52-214 Wrocław

W sprawach dotyczących przetwarzania danych należy kontaktować się na adres serwis@klima-kar.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia i wykonania umowy. Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres e-mail, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), nr rachunku bankowego, dane dotyczące samochodu oraz generowane przez samochód, historia samochodu. Pobieramy tylko te dane, bez których dana usługa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia umowy i wykonania usługi spowoduje, że nie będziemy mogli zawrzeć umowy lub wykonać usługi. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur/rachunków itp.). Okres przechowywania danych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania.

Posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych z wyjątkiem gdy przetwarzanie danych jest konieczne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Jak dojechać? Kontakt